Advocatenkantoor Bots
Kantoorhuishouding

Kantoorhuishouding

Rechtsgebieden:

De Nederlandse Orde van advocaten heeft advocaten die zich hebben geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Orde verplicht gesteld voor elk geregistreerd rechtsgebied jaarlijks minimaal 10 opleidingspunten te behalen, teneinde de kwaliteit van die dienstverlening te waarborgen. 

Mr C.J.A.M. Bots heeft in het register zich doen registreren voor de navolgende rechtsgebieden en voldoet aan deze aanvullende opleidingsvereisten:

  • Algemene rechtspraktijk
  • Personen en familierecht

Derdengelden

Het kantoor heeft niet de beschikking over een aparte Stichting Derdengelden met een derdengeldenbankrekening op naam van die stichting. 

Identificatieplicht

Iedere advocaat is verplicht elke cliënt te vragen naar geldige legitimatie, dit kan middels een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Ik verzoek u één van deze documenten bij de intake mee te nemen. Indien u namens een rechtspersoon, eenmanszaak of personenvennootschap komt zal ik u aanvullend verzoeken een recent uittreksel Kamer van Koophandel te tonen.

De controle van het legitimatiebewijs wordt uitsluitend gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichting waaraan ik moet voldoen. Ik bewaar niet standaard een kopie van het legitimatiebewijs in het dossier, behalve indien ik op grond van de wet daartoe verplicht ben, in welk geval ik u daarover zal informeren.

Klachtregeling

Het kantoor hanteert een klachtenregeling. Indien u om welke reden dan ook uw ongenoegen wenst te uiten kunt u dit schriftelijk of mondeling richten tot ondergetekende. Ondergetekende zal dan in overleg met u trachten tot een oplossing te komen.
Mijn kantoor heeft een uitgewerkte klachtregeling welke u bij het aannemen van een zaak ter hand wordt gesteld en indien nodig op uw eerste verzoek (opnieuw) zal worden overhandigd. De regeling is ook op deze website geplaatst.